Valg til skolebestyrelsen 2014

Valg til skolebestyrelsen 2014

If. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følger efter nyvalg til regionsrådet og kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsesmedlemmernes valgperiode begynder d. 1. august, og valget skal således afholdes i god tid inden denne dato. Kommunalbestyrelsen kan dog iht. § 40, stk. 12 godkende, at halvdelen af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer vælges ved forskudte valg, således at der afholdes valg hvert 2. år.

Valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen finder sted i henhold til BEK nr 28 af 14/01/2014 . Det er kommunalbestyrelsen, der afgør formen på valget, men beslutningen skal godkendes af de berørte skolebestyrelser. Reglerne om valg til skolebestyrelsen skal findes i et bilag til styrelsesvedtægten for det kommunale skolevæsen.

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgdagen har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Desuden har plejeforældre valgret. Det samme gælder stedforældre, samlevere mv. efter regler fastlagt i bekendtgørelsens § 6.

Der gælder særlige regler for valg af forældrerepræsentanter: Hvis skolen har flere afdelinger skal der vælges mindst én forældrerepræsentant fra hver afdeling. Hvis skolen har en specialklasserække skal mindst én af forældrerepræsentanterne repræsentere denne.

Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 42 stk. 9.

De kommunale regler for valg til skolebestyrelsen skal bl.a. indeholde bestemmelser om tidspunktet for valget, hvem der har ansvaret for dets gennemførelse, hvordan valghandlingen skal foregå, hvordan valgresultatet opgøres og hvordan klager over valget skal behandles.

Valghandlingen kan fx foregå på et møde for alle forældre, ved hemmelig afstemning på skolen, som brevafstemning eller ved elektronisk afstemning,

Skole og Forældre har udarbejdet en liste over punkter, som skolebestyrelserne skal være opmærksomme på i forbindelse med valget. Du kan læse listen her .

Senest opdateret den

12. december 2023

af

cg

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.11.22
Oversigt over nyhedsbreve
Skole og Forældre udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsskolernes forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Tidligere udsendte nyhedsbreve kan...