Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

I 1990 besluttede Folketinget, at skolenævnene skulle ændres til skolebestyrelser. Folketinget ønskede en øget decentralisering og indførte en større forældreindflydelse i skolen, jf. folkeskolelovens § 42.

Det er ifølge folkeskolelovens § 42, stk. 1 kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om skolebestyrelsens sammensætning. Men loven bestemmer, at denne beslutning skal holde sig inden for nogle bestemte rammer:

  • Flertallet af medlemmerne skal være repræsentanter for skolens forældre, hvilket betyder, at der aldrig kan være færre end 5 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
  • Mindst to repræsentanter for skolens medarbejdere
  • Mindst to repræsentanter for skolens elever
  • Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at H Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der i skolebestyrelsen skal sidde indtil to repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger

Valget af forældrerepræsentanter finder sted i henhold til BEK nr 28 af 14/01/2014 . Det er kommunalbestyrelsen, der afgør formen på valget, men beslutningen skal godkendes af de berørte skolebestyrelser.

Der gælder særlige regler for valg af forældrerepræsentanter: Hvis skolen har flere afdelinger skal der vælges mindst én forældrerepræsentant fra hver afdeling. Hvis skolen har en specialklasserække skal mindst én af forældrerepræsentanterne repræsentere denne.

Skolelederen og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Herudover kan kommunalbestyrelsen bestemme, at afdelingsledere og SFO-lederen deltager i møderne uden stemmeret.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og skal arbejde inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat, jf. folkeskolelovens § 44.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget, undervisningsmidler og fastsætter værdiregelsæt og ordensregler.

Skolebestyrelsen har ligeledes en central rolle ved f.eks. forsøgs- og udviklingsarbejde, ansættelse af ledere og lærere og udarbejdelse af læseplaner.

Skolebestyrelsens råderum ligger mellem de rammer, kommunalbestyrelsen har udstukket, og skolelederens ledelsesret. Som det er anført under forklaringen af principper, skal eksempelvis skolebestyrelsens vedtagne principper være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen.

Se Undervisningsministeriets hjemmeside om folkeskolens skolebestyrelser.

Senest opdateret den

16. september 2019

af

cg

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.11.22
Oversigt over nyhedsbreve
Skole og Forældre udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemsskolernes forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer. Tidligere udsendte nyhedsbreve kan...